Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  
    overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
    en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie
    die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en 
    ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
    overeenkomst op afstand; 
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
    consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer  
    georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
    tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer 
    technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
    overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  
    samengekomen. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Twinkel Kidz
Weeshuisstraat 19
Telefoonnummer: 0384228808
E-mailadres: info@twinkelkidz.com
KvK-nummer: 60187794
Btw-identificatienummer: NL101154033B02

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel:
De gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe
  deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
    standgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
    aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
    overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
    ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
    toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
    voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
    elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
    consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
    Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
    worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
    kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
    kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
    beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit    
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
    diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
    consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
    waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
    kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 
-  de prijs inclusief belastingen;
-  de eventuele kosten van aflevering;
-  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-  de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 
4. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
    garandeert;
5. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
    techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
    basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
6. Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
    consument te raadplegen is;
7. De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van
    de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
8. De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9. De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
    deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
10. De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
    aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
    onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de \ 
    ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
    overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
    een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
    passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn 
    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een  
    verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit  
    onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
    een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
    zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
    duurzame gegevensdrager, meesturen:
 
- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan   
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al
  aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
- de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan
  één jaar of van onbepaalde duur is.                     
 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste      
    levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht


1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U
    heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige
    orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de 
    webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product
    met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
    aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons
    opnemen via info@twinkelkidz.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen
    14 dagen na aanmelding van uw retour en ontvangst van het product terugstorten.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
    het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
    of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
    product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
    verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
    duidelijke instructies. Retourzending kan ook via het modelformulier. De kosten van retourneren zijn
    voor rekening van de consument, tenzij het totaalbedrag na retournering boven de € 50,- blijft. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
    terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
    uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
    De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
    althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
 
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
  invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken.                 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum
  of tijdens een bepaalde periode;
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd
  is verstreken;
- betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
    en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
    zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
    variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
    prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
    indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
    indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
 
- deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
- de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
    het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de
    op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of   
    overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
    geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
    rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan
    doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
    de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
    diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het
    bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij
    een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
    bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan
    uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het  
    recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
    heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om
    een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke
    wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
    herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor
    rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment
    van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
    vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen
    met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
    één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
    afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde
    van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
    een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
  periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.  

 

Verlenging

1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
    producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
    vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die
    strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
    verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
    overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste
    één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
    producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
    te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van
    ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal
    per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
    weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet
    en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
    overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
    redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
    worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
    In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de
    consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een
    vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de \
    consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
    dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
    de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
    het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
    klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk
    omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
    geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
    datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
    wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
    en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
    de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in
    onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
    WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een
    oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen
    door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak
    hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan
    het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
    consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten
    aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders
    aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of
    de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
    betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis
    bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de
    mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is
    bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.